Medlemskap

Föreningens sekreterare Kaisa Hietala handhar medlemsansökningarna. Ta kontakt på kaisa.hietala@kalajokilaakso-lehti.fi. Medlemsansökningar fås också av avdelningarnas företorendemän och vid behov fås hjälp och information av styrelseledamöterna.

Som ordinarie medlem kan godkännas en person, som är anställd i redaktionellt arbete eller programarbete vid ett massmedieföretag. En person som jobbar vid en artikel-, nyhets- eller fotobyrå som i huvudsak betjänar massmedierna eller vid ett annat kommunikationsföretag eller ett förlag.

Även om man har en annan slags anställning kan man vara medlem i Mellersta Österbottens Journalister, om man får sin huvudsakliga inkomst av journalistiskt arbete.

Likaså kan en frilansjournalist, som inte har anställning, men som får sin huvudsakliga inkomst för journalistiskt arbete och som verkat i branschen i minst ett år, väljas till medlem. En person som avlagt en examen i branschen kan väljas till medlem efter att han eller hon utövat yrket i ett halvt år. Även lärare och forskare inom branschen kan väljas till medlemmar.

Studerande medlem?

En person som studerar till ett journalistiskt yrke kan godkännas som studerande medlem. En studerande medlem har inte rösträtt eller valbarhet till förtroendeuppgifter inom avdelningarna, föreningen eller förbundet, och studerande medlemmar beaktas inte när föreningens platser i förbundsfullmäktige och på förbundsdagarna bestäms. En studerande medlem betalar en serviceavgift som medlemsavgift. Journalistförbundets förbundsfullmäktige bestämmer årligen hur stor serviceavgiften är.

En person som sköter ett tidsbestämt samhälleligt eller internationellt uppdrag eller som gått i pension kan bevara sitt medlemskap.

Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar. Medlemmarna måste höra till Finalnds Journalistförbund som personmedlemmar.

Vilken nytta har man av medlemskapet?

Medlemmarna har rätt att få råd och stöd från Finlands Journalistförbund och föreningen i alla ärenden som berör lön, arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Styrelsen kan efter egen bedömning stöda och hjälpa en medlem på andra motsvarande sätt.

Medlemmarna har rätt att få Finlands Journalistförbunds presskort på villkor som bestäms av förbundet.

Föreningen ordar olika slags utbildnings- och rekreationsevenemang för sina medlemmar. Dessutom äger Mellersta Österbottens Journalister en stuga på Hällot i Karleby. Medlemmarna kan till ett förmånligt pris hyra stugan. 
Föreningen informerar medlemmarna om sin verksamhet med medlemsbrev som redan över hälften av medlemmarna får per e-post.